Gemeente/UWV

REÏNTEGRATIETRAJECTEN WWB/IOAW/NUGGERS (Gemeente)
IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) (UWV)
Gedurende het hele reïntegratietraject of IRO is de consulent van ZENAN COACHING & ADVIES het vaste aanspreekpunt voor de werkzoekende en de opdrachtgever (Gemeente/UWV).

Na een eerste intakegesprek voert de consulent zo snel mogelijk een uitvoerig diagnosegesprek met de werkzoekende omdat ZENAN COACHING & ADVIES veel waarde hecht aan de mening en inzet van de werkzoekende, zonder de plichten te vergeten die verbonden zijn aan een uitkering.

Vervolgens wordt met een tweede of derde gesprek de diagnose afgerond en een reïntegratieplan opgesteld dat aan alle eisen van de opdrachtgever voldoet. Indien nodig worden ook specialistische diagnostische instrumenten ingezet, zoals een assessment, een beroepskeuzeadvies, loopbaanonderzoek of een Psycho- en/of medisch belastbaarheidsonderzoek. ZENAN COACHING & ADVIES heeft deze instrumenten via haar partnerorganisaties in huis. Daardoor kunnen wij in vrijwel alle gevallen na aanmelding traject binnen 10 werkdagen de werkzoekenden uitnodigen voor een intake-gesprek en binnen 20 werkdagen na het intakegesprek het complete reïntegratieplan bij de opdrachtgever indienen. Alle gesprekken kunnen plaatsvinden in ons vestiging of in de buurt van de werkzoekende of bij hem/haar thuis.

BEMIDDELING EN PLAATSING
Het bemiddelen naar een passende werkplek is bij ZENAN COACHING & ADVIES een intensief proces. De consulent begeleidt de werkzoekende bij sollicitaties, maar zoekt ook gericht naar passende vacatures door werkgevers te benaderen en te bezoeken. ZENAN COACHING & ADVIES beschikt over een omvangrijk netwerk van werkgeverscontacten in heel Gelderland, Noord-Holland en Utrecht. Meestal worden de plaatsingskansen aanzienlijk verhoogd, wanneer een kortdurende proefplaatsing (van één tot drie maanden) kan worden afgesproken, zodat de nieuwe werkgever en de werkzoekende de samenwerking kunnen uitproberen. Een aanvullende oplossing die ZENAN Coaching & ADVIES biedt, is werkervaring op maat. Als werkzoekenden niet direct kunnen worden geplaatst bij reguliere werkgevers organiseert ZENAN COACHING & ADVIES kortdurende stageperiodes. Wij stellen hoge eisen aan stageplaatsen. Immers, een goede stage biedt uitzicht op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. 

NAZORG NA PLAATSING
De nazorg in het geval van reguliere bemiddeling zal vooral in de eerste 2 maanden na de plaatsing een intensief karakter hebben omdat, juist in deze periode, er veel onduidelijkheden zijn en de cliënt veel vragen heeft. Met alle mogelijke vragen m.b.t. werktijden, overwerk, loon- en onkostenvergoeding, bedrijfskleding, ziekte e.d. kan de cliënt bij de consulent van ZENAN COACHING & ADVIES terecht.

WERKERVARINGSPLAATSEN
Een belangrijke taak is het begeleiden van de cliënt die bemiddeld is naar een werkervaringsplaats (Opstapbaan-Doorstroombaan) gedurende het arbeidsovereenkomst van 6 of 12 maanden. In deze periode zullen diverse drie-gespreksmomenten zijn:
1ste maand proeftijdsgesprek (3-gesprek)
3de maand telefonisch contact werknemer en werkgever
5de maand Voortgangsgesprek (3-gesprek)
7de maand telefonisch overleg werknemer en werkgever
9de maand Voortgangsgesprek (3-gesprek)
11de maand Voortgangsgesprek (3-gesprek)

Onder nazorg valt ook het voeren van evaluatiegesprekken met de cliënt en de werkgever.

Gedurende het Reïntegratietraject voor gemeente en UWV maken we, indien nodig gebruik van ons coachings/trainingsaanbod.

SOLLICIATIETRAININGEN & ZELFVERTROUWEN
- het doen van arbeidsmarkt- functieanalyse
- het schrijven van een sollicitatiebrief;
- het trainen en voorbereiden op een sollicitatiegesprek
- het opstellen van een CV (Curriculum Vitae);
- het telefonisch inwinnen van informatie;
- het voeren van sollicitatiegesprekken;
- Het verbeteren van presenteren bij solliciteren
- het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, en niet onbelangrijk
- het leren netwerken

Zenan Coaching & Advies begeleidt op basis van een individuele aanpak, gericht op motivatie, zelfvertrouwen en unieke kwaliteiten van de werkzoekende.

Zenan Coaching & Advies streeft naar duurzame inpassing in het arbeidsproces en begeleidt mensen tot na de proeftijd van de nieuwe baan en kan daar waar nodig is nazorg bieden, voor werknemer en werkgever.

Basis Oriëntatietraining (2 dagdelen)
Deze training geeft antwoord op vragen zoals:Waar zou ik kunnen gaan werken zowel betaald of als vrijwilliger?

- Hoe kom ik daar (op tijd)?
- Welk buurthuis is bij mij in de buurt en wat heeft deze mij te bieden?
- Wat kan ik eventueel gaan verdienen met parttime werk?
- Wat voor soort arbeidscontract kan ik in de toekomst verwachten?
- Hoe ga ik met collegae en leidinggevende om?
- Welke sportactiviteit past het beste bij mij?
- Bij welke gezelligheidsvereniging kan ik me aansluiten?
- Wat zijn mijn rechten en plichten in het kader van de WWB en werken betaald of niet?

Training Sociale Vaardigheden (2 dagdelen)
Werkzoekenden die onvoldoende vaardigheden hebben en zich daardoor niet of onvoldoende kunnen gedragen, wordt een training sociale vaardigheden aangeboden. Deze training is praktisch ingericht en geeft de cliënt inzicht in zijn of haar gedrag ten opzichte van vrienden, familie, collegae en leidinggevende. De training richt zich dus op de sociale competenties van cliënten. Door middel van oefeningen en activiteiten wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden, tolerantie, respect en conflictbeheersing.

Vaardigheidstraining Computergebruik (2 dagdelen)
In deze training worden computervaardigheden zoals e-,mailen, surfen en een brief schrijven geleerd. Ook het zoeken naar vacatures op internet behoort tot deze training.

Nederlands op de Werkvloer (in overleg)
Dit houdt in dat parallel aan het werken op een werkplek (regulier of werkervaringsplaats) de taaltrainingen worden gegeven. Dit kan fluctueren van één tot vier dagdelen per week. Wij gaan uit van een groepsgrootte van vier tot maximaal zes cliënten per taalgroep. Het betreft hier taaltrainingen gericht om jezelf te kunnen handhaven op de werkvloer. Dit zal in overleg met werkgever besproken worden en hier worden ook de doelen beschreven.

Motivatietraining (3 dagdelen)
Inzicht in het eigen functioneren en de gevolgen daarvan. De doelstellingen van de motivatietraining zijn: Cliënt motiveren om aan het werk te gaan;

- Inzicht verkrijgen in eigen capaciteiten en beperkingen;
- Verbeteren van de balans draagkracht en draaglast;
- Ontwikkelen (nieuwe) sociale vaardigheden
- Perspectieven bekijken
- Gedragsverandering en zoeken naar werk

Training rechten en plichten als werknemer (1 dagdeel)
In deze training wordt stilgestaan wat de rechten en plichten zijn van een werknemer, die door ZENAN Coaching & ADVIES bemiddeld zijn. Deze klanten/werknemers zullen aan de hand van de eigen arbeidsovereenkomst uitleg worden gegeven in: In deze training worden de volgende onderwerpen besproken: Uitleg Wetsartikelen in de arbeidsovereenkomst

- Rechten en Plichten bij ziekte
- Vakantiedagen
- Salariëring
- Proeftijd
- Soorten Arbeidsovereenkomst
- Einde arbeidsovereenkomst
- En meer…

Voor meer informatie, kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@zenanadvies.nl